Hva er fundamental analyse?

Hva er fundamental analyse?

Vi forklarer forskjellen på fundamental analyse og teknisk analyse. Enklest beskrives dette ved at fundamental analyse undersøker regnskap, marked og organisasjon, mens teknisk analyse ser på aksjekurser og handelsvolum på børsen. Fundamental analyse kan brukes av både private investorers om profesjonelle.

Fundamental analyse innenfor aksjeanalyse og for annen verdipapiranalyse forøvrig, dreier seg om å undersøke og analysere en bedriften med hensikt å kunne forutse hvordan denne vil utvikle seg i fremtiden. Det er spesielt bedriftens lønnsomhet og evne til å skape verdier for eierne som er av interesse. For å kunne forutse dette, er det relevant å se på både interne forhold i bedriften og eksterne forhold som marked og konjunkturer.

Intrinsic value

Helt sentralt i fundamental analyse av en bedrift, eller hvilket som helst verdipapir for den saks skyld, er å beregne intrinsic value. Andre ord for intrinsic value er nåverdi eller indre verdi. Intrinsic value kan betraktes som en sann eller riktig verdi av bedriften. Om aksjekursen er høyere enn intrinsic value, betraktes aksjen som overpriset. Aksjekursen forventes da å falle i verdi. Tilsvarende om aksjekursen er lavere enn intrinsic value, sier man at aksjen er underpriset. Det er da grunn til å tro at aksjekursen vil stige. Forskning og statistikk viser tydelig at aksjekurser tenderer til å svinge rundt intrinsic value.[require_payment] Intrinsic value er kalkulert ut fra to viktige estimater i bedriften:

  • Fremtidig overskudd som eierne kan forvente
  • Krav til avkastning for å kompensere for risiko

Fundamental analyse kan mange måter sammenlignes med det å kjøpe en hel bedrift. Skal man kjøpe en bedrift er kurssvingningen og kursvolumet mindre interessant. Det som teller er hva bedriften driver med, hvor mye den selger, hvor mye inntekter kan du som eier forvente å få utbetalt. Og kjøper man først en hel bedrift, så er det vel lite sannsynlig at du planlegger å selge den igjen om en uke til noen få prosent høyere pris. Vi ville anta at formålet er å eie bedriften i lang tid og nyte god av dens utbytter. Fundamental analyse kan fortelle oss om en aksje er under eller overpriset, men den kan ikke fortelle oss når denne kursinnhentingen vil skje, annet enn at den sannsynligvis vil skje. Handelstrategi vil derfor fordre tålmodighet og at man er beredt til å sitte langsiktig.

Hva kreves?

Det skal ikke legges skjul på at fundamental aksjeanalyse er relativt krevende, både i tidsbruk og kunnskap. Analyse av en bedrift er i seg selv omfattende. Man må nødvendigvis lære seg faget. I tillegg er det en nødvendighet å kunne lese et regnskap og forstå hvordan dette er bygget opp og henger sammen resten av bedriften. Har du ikke erfaring med bedriftsregnskap og bedriftsledelse, anbefaler vi at du leser noen bøker innen disse tema, da dette fort blir relevante områder å undersøke i en bedrift. Alt dette krever naturligvis tid, både i det å lære seg faget og i deretter å benytte seg av kunnskap. En annen sak er at her er mange nye konsepter som skal på plass og det vil i seg selv være en modningfase før man forstår konsepter og behersker faget. Man kan ikke regne med å bli god i fundamental analyse før etter å ha jobbet med dette i noen år.

Psykologi

I tillegg er det et psykologisk aspekt med å investere utifra en fundamental analyse. Fundamental analyse baserer seg ikke på hotte tips og rykter fra mediakåte analytikere og andre forum. Man vil veldig raskt oppdage at man ofte går mot strømmen av det som vanligvis menes er rett. Av den grunn blir man i større gra nødt til å stole på sine egne konklusjoner. Dette kan være både krevende i seg selv, da man fort kan bli usikker på om man har analysert og handlet riktig. Det kan også oppfattes som krevende for dem som liker å kjøpe og selge ofte. Fundamental analyse handler på mange måter å finne dem få utvalgte selskapene som er best og har størst oppside. Når disse først er identifisert, så det egentlig bare å invester og vente. Man må selvfølgelig i mellomtiden overvåke bedriftene ved å lese dets rapporter og annen informasjon som blir gitt og analysere nye potensielle bedre case. For den som liker å kjøpe og selge ofte, kan dette kanskje virke noe kjedelig. Er du en slik person, så anbefaler vi at du setter av f.eks. 90% av kapitalen til fundamental analyse og 10% til day-trading, eller det du måtte ha interesse i. Så kan du se hva som bringer mest avkastning over tid.

Ikke bare for profesjonelle

Det blir av mange hevdet at fundamental analyse er så krevende at det kun er egnet for profesjonelle investorer som jobber med dette på heltid. Og mange større fond går også ut og reklamerer for at dem bruker en eller annen form for fundamental analyse. Vi vil si at fundamental analyse egner seg ikke bare for profesjonelle, men også for ikke-profesjonelle, forutsatt at man har de nødvendige forutsetningene.