Verdsettelse av aksjer – Del 1

Verdsettelse av aksjer – Del 1

Riktig verdsettelse av aksjer og selskaper er viktig for å unngå å investere i aksjer som er overpriset. Vi forklarer hvordan dette kan gjøres på en enkel måte. Korrekt verdsettelse av aksjer og selskaper er helt essensielt i fundamental aksjeanalyse og vil hjelpe deg å gjøre investeringer i gode case.

Verdsettelse av selskaper handler om å beregne det et selskap virkelig er verdt. Denne verdien kan avvike fra den prisen som aksjen handles for på børsen. For aksjeinvestering er formålet med å beregne riktig verdi er å finne de selskaper som er underpriset og dermed aksjer som kan forventes å stige i pris.

Innhold:

  • Hvordan verdsettes aksjer
  • Hvor finner jeg viktig informasjon om selskapet
  • Eksempel på verdsettelse av et selskap

Hvordan verdsettes en aksje?

På lang sikt er det selskaps inntjening og overskudd som styrer aksjekursen. Overskuddet disponeres av selskapets eiere, altså de som eier aksjer i selskapet. Overskuddet kan betales ut i utbytter, eller selskapet kan beholde det og reinvesteres dette for å skape enda større overskudd. Verdsettelse av aksjer, handler derfor om å estimere en bedrifts fremtidige overskudd. Kan du med høy sikkerhet klare å se hvordan inntjeningen blir i fremtiden, vil du også med god sikkerhet kunne forutse aksjekursen. Sammenhengen mellom en bedrifts inntjening og aksjekurs er nærmere forklart her om intrisic value. Husk at vi her snakker langsiktige trender og vi må derfor innta en langsiktig strategi. Les mer om en slik investeringstrategi.

Det er derfor to viktige parametere vi må forstå for å verdsette et selskap:

  • Hvor stor blir den fremtidig inntjening
  • Hvor stor sikkerhet har vi for at dette er beregnet riktig

Har vi god kontroll på disse to parameterne, kan vi med god sikkerhet forutse fremtidig aksjekurs. Det nytter ikke å estimere et fremtidig tall, dersom dette viser seg å bli langt lavere enn antatt. Da vil også aksjekursen bli tilsvarende lavere, og vi risikerer å gjøre en dårlig investering som ikke gir særlig avkastning, i verste fall negativ avkastning. Noen vil kanskje bli skeptisk til å se langt inn i fremtiden og mene at det er umulig å spå fremtiden. Vi skal ikke påstå at dette er enkelt, men ved å gjennomgå forskjellige bedrifter på en systematisk måte, kan vi se trender på hvem som leverer gode varer og hvem som tenderer til ikke å gjøre det. Les også artikkelen om det å spå aksjekurser.

Fokuser på solide selskaper

Det å skaffe seg god nok sikkerhet for at vi har beregnet riktig, kan for svært mange aksjer være særdeles vanskelig. Vi skal ha rimelig god oversikt over en bedrift og dets markedet for å estimere fremtidig inntekt. Men det finnes et annet alternativt, å eliminere alle usikre selskaper som enten skorer dårlig på forskjellige nøkkeltall eller som vi ikke er i stand til å si noe sikkert om. Dette gjør analysearbeidet en god del enklere. Følg disse 8 sjekkpunktene for aksjeanalyse av regnskap.

Det er ledelsen og personene som jobber i bedriften som skaper resultatet. Dette er derfor en essensiell faktor å undersøke for å kunne si noe om hvor stabilt det økonomiske resultatet vil utvikle seg. Det er forskjell på god og dårlig ledelse, og vi foretrekker helt klart å gjøre investeringer i bedrifter med solid ledelse. Her er 10 sjekkpunkter for analyse av styre, ledelse og organisasjon.

Etter å ha sortert og filtrert ut alle selskaper som ikke er oppfyller våre strenge kriterier over, sitter vi igjen med et knippe solide selskaper som vi bør studere nærmere. Vi vil her finne selskaper med en jevn årlig inntekt, solid balanse, årlige utbytte og bra score på alle viktige nøkkeltall. Vi begynner å ane en klar trend for hva vi kan forvente i fremtiden. Sannsynligheten er her større for at overskuddet vil fortsette i samme retning. Historien kan fortelle oss mye om fremtiden.

Et godt verktøy for dette er å sette opp tall for mange år tilbake i et regneark, som vi har godt i dette regnearket for AF Gruppen. Når vi har et tall for det fremtidige overskuddet om, la oss si 5 år, så kan vi begynne å diskontere dagens verdi av dette. Antar vi at selskapet er solid, sikkert og med lav risiko, kan vi diskontere med en lavere rente. Dette vil medføre at vi, og markedet generelt, vil være villig å betale en høyere pris for aksjene. Det er ikke unaturlig å diskontere med rente på 5 til 7%, som bare ligger noen prosent over den risikofrie rente. For å forstå dette, les om forholdet mellom rente og risiko.

Hvor finner jeg viktig informasjon om selskapet?

Alle selskap som kan handles på børsene utarbeider og gir ut kvartalsrapporter fire ganger i året. Disse rapportene inneholder status om salg, utvikling, regnskap, fremtidsprognoser og forskjellig annet informasjon. En gang i året, i forbindelse med ordinær generalforsamling, utarbeides det også en årsrapport. Den inneholder stort sett det samme som kvartalsrapporten. I tillegg gir selskapets styret ofte en detaljert beretning for året som gikk og fremtidsutsikter så langt dette lar seg gjøre. I disse rapportene er det ofte også utfyllende informasjon om selskapet og er derfor en stor kilde til informasjon. Har du ikke lest slike rapporter før, bør du straks sette i gang. Du blir ikke god på fundamental analyse uten å lese rapportene.

For å gjøre ting enklere i forbindelse denne artikkelserien skal vi i starten kun fokusere på resultatregnskapet. Rapportene er å finne på de enkelte selskapers hjemmeside. Hos noen kan det være litt vanskelig å finne dem, de er gjerne sortert under investor relations. Spesielt for de selskap som benytter hjemmesiden til salg, kan investorinformasjonen være gjemt litt unna og man må som regel bare lete litt eller google. De fleste selskaper gir også ut tilsvarende power-point presentasjoner, brukt under møter der resultatene presenteres. Under har vi funnet frem noen norske børsnoterte selskaper som har relativt oversiktlige rapporter. De to første har norske rapporter og den siste har bare rapporter utgitt på engelsk.

Vi skal i den resten av artikkelen ta for oss AF Gruppen sitt regnskap. Klikk og last ned siste årsrapport for 2011. På side 3 listes det opp en rekke nøkkeltall. Vi skal her konsentrere oss om tallene for omsetning og resultat. Vi ser at oversikten lister opp årsresultatene fra 2007 frem til og med 2011. Oversikten lister opp tall i millioner kroner.

Neste: Verdsettelse av aksjer – Del 2 med eksempel