Utbytteaksjer

Utbytteaksjer

Når du investerer i aksjemarkedet, er det i hovedsak to forhold som påvirker hvor høy avkastning du oppnår på porteføljen din. Det ene er verdistigningen på aksjene dine; det andre er det utbyttet du mottar. Hvor mye utbyttet utgjør av den totale avkastningen, varierer fra periode til periode og fra marked til marked, men tall fra det amerikanske aksjemarkedet viser at utbytte står for om lag 1/3 av den totale avkastningen. Det er delte meninger om det å fokusere på utbytte er fornuftig eller ikke når man skal velge aksjer, men i dette innlegget skal jeg ha fokus på grunner for at du bør vurdere å investere i nettopp utbytteaksjer.

Jevnere avkastning

Hvis du investerer i vanlige aksjefond, blir utbyttet automatisk reinvestert av dem som forvalter fondet. Investerer du direkte i enkeltaksjer, vil du få utbyttet utbetalt. Da jeg for noen dager sider spurte mine følgere på Twitter om gode grunner for å investere i utbytteaksjer, var det en som svarte «Utbytte». Dette var både et morsomt og godt svar, for det er nettopp det at man får utbetalt utbytte som er årsaken til at mange liker utbytteaksjer. Det er nemlig ikke gitt at du totalt sett vil oppnå en høyere avkastning ved å investere i slike aksjer framfor aksjer i selskaper som ikke utbetaler utbytte, men den kontantstrømmen som utbytte representerer har for mange en stor egenverdi.

Jeg liker å sammenligne det å investere i utbytteaksjer med det å investere i en utleieleilighet. På sikt kan man forvente en viss verdistigning både i aksjemarkedet og i boligmarkedet, men det kan også gå kraftig ned i korte og lengre perioder. Det er heller ikke uvanlig at det i perioder kan være vanskelig å se sammenhengen mellom aksjekursen og hvor godt det underliggende selskapet drives. Utbytte er i dette landskapet noe mer stabilt og forutsigbart, og gjør at man løpende kan «høste litt frukter» fra investeringene sine.

Hva kjennetegner selskaper som utbetaler utbytte

Hvor mye utbytte et selskap velger å utbetale årlig, kan variere en god del, men et selskap som over mange år har utbetalt utbytte hvert år, vil med stor sannsynlighet fortsette å gjøre det også i framtiden. Ledelsen i selskapet vet at aksjonærene forventer utbytte, og strekker seg derfor ofte langt for å klare å innfri denne forventningen. Samtidig kan det skje ting som gjør at et selskap ikke lenger har mulighet til å fortsette å utbetale utbytte, så jeg vil absolutt anbefale en portefølje av flere utbytteaksjer for å sikre en jevnere kontantstrøm. Hvis utbytteaksjer utgjør hele eller en betydelig del av porteføljen din, ville jeg minimum ha satset på aksjer i 8-10 ulike selskaper.

Å investere i utbytteaksjer er som regel en langsiktig strategi, og i stor grad er det godt etablerte selskaper med solide årlige overskudd som velger å utbetale utbytte. Nyetablerte selskaper og selskaper i kraftig vekst trenger gjerne alt overskudd til å finansiere egen vekst, og betaler derfor ofte ikke ut utbytte. Det finnes imidlertid også selskaper som er i vekst og som samtidig utbetaler utbytte, og mange investorer finner aksjer i slike selskaper ekstra interessante.

Utbytteaksjer som investeringsstrategi

Hvis du ønsker å investere i utbytteaksjer framfor andre aksjer, er det viktig at du har et bevisst forhold til hva du skal gjøre med det utbyttet som du med jevne mellomrom får utbetalt. Hvis du bare ser på denne kontantstrømmen som en hyggelig «tilleggslønn» og sløser den bort på fest og moro, er det sannsynligvis en bedre strategi å satse på andre typer aksjer eller heller investere i aksjefond, der utbyttet som nevnt blir reinvestert. Er målet å bygge en stor finansiell formue på sikt, må utbyttet reinvesteres, og da har du selvsagt flere valg. Du kan velge å kjøpe flere aksjer i de selskapene du allerede har investert i, eller du kan velge å investere i noe helt annet. Det at man med jevne mellomrom får tilgang til friske penger, kan føre til mer rasjonell adferd, da den såkalte eiereffekten gjør at vi ofte har et litt spesielt forhold til det vi allerede eier. Med andre ord kan det være lettere å investere utbetalt utbytte på en rasjonell måte enn det vil være å selge aksjer man allerede eier for å kjøpe noe nytt.

Hvis målet ditt på sikt er helt eller delvis økonomisk uavhengighet, kan utbytteaksjer være av spesiell interesse. Skal du leve av avkastningen av porteføljen din, vil den kontantstrømmen som utbytte representerer være en stor fordel. Alternativet vil være å selge noen prosent av aksjene i porteføljen hvert år.

Det finnes gode utbytteaksjer både på Oslo Børs og på andre børser rundt om i verden. På Oslo Børs har selskaper som Statoil, Gjensidige, Veidekke, Orkla og Ekornes (ikke ment som kjøpsanbefalinger, kun som eksempler) over mange år utbetalt utbytte. På Oslo Børs sine nettsider framgår dato og beløp for sist utbetalt utbytte for alle aksjer som er notert der (ligger under flippen «Data» for det enkelte selskap).